6) Aptitude Test – Group Written Test

Q :               จำเป็นต้องไปเรียนตามสถาบันติว เพื่อเตรียมตัวสอบ Aptitude หรือไม่ครับ

A :                ไม่จำเป็นครับ เพราะการสอบ Aptitude เป็นการวัดความถนัดด้านวิชาชีพ และเป็นการพิจารณาคุณสมบัติ พฤติกรรม บุคลิกของแต่ละบุคคล ซึ่งไม่สามารถสร้างหรือเตรียมตัวได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวของผู้สมัครคนนั้นๆเอง

 

Q :               เคยได้ยินมาว่าการสอบ Aptitude ควรทำคะแนนให้ได้ใกล้เคียงกัน ไม่ควรให้คะแนนสูงไป หรือ ต่ำไป  ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่ครับ

A :                ไม่จริงครับ เพราะการสอบ Aptitude ประกอบด้วยหลาย Part ผู้เข้าสอบต้องสอบได้คะแนนผ่านในทุก Part ตามที่กำหนด และถ้า Part ไหนที่ทำคะแนนได้สูง นั่นก็หมายความว่าผู้สมัครมีความถนัดหรือความสามารถด้านนั้นสูงนั่นเอง และจะเป็นผลดีแก่ผู้สมัครเองในการพิจารณารอบต่อไป บางข้อสอบต้องได้คะแนนน้อยก็มี ขึ้นอยู่กับคำถามว่าจะค้นหาคุณสมบัติด้านใด

 

Q :               การสอบ Aptitude มีแนวทางการตัดสินยังไงครับ  เช่น ถ้าทำคะได้ดีทุก Part แต่มี 1 Part ที่คะแนนต่ำ จะผ่านการสอบหรือไม่ครับ

A :                ผู้เข้าสอบต้องสอบได้คะแนนผ่านเกณฑ์ในทุก Part ตามที่ professor กำหนด จึงจะผ่านในรอบนั้นๆ ครับ

 

Q :               เคยทราบว่าการสอบ Aptitude การสอบทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษ รวมถึงการอธิบายชี้แจงข้อสอบแต่ละ Part ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจแล้วผม จะถามใหม่อีกครั้ง จะมีผลกับคะแนนไหมครับ

A :                ผู้เข้าสอบที่ฟังคำชี้แจงจาก Professor แล้วยังเกิดข้อสงสัย ต้องถาม Professor ให้เข้าใจทุกครั้ง แต่ต้องถามก่อนที่จะเริ่มทำการสอบวิชานั้นๆ ครับ และไม่มีผลต่อคะแนนใดแต่อย่างใด

 

Q :               ถ้าเกิดข้อสงสัยระหว่างการสอบ Aptitude สามารถยกมือถามเจ้าหน้าที่ได้ไหมครับ

A :                ไม่ได้ครับ ถ้ามีข้อสงสัยต้องถามก่อนเริ่มทำการสอบ ยกเว้น เกิดปัญหาเกี่ยวกับตัวข้อสอบ ซึ่งเกิดขึ้นน้อยมาก

 

Q :               นำอุปกรณ์อะไรเข้าห้องสอบได้บ้างครับ

A :                บริษัทฯ จะประกาศให้ผู้เข้าสอบทราบก่อนวันสอบทุกครั้งและผู้สมัครต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด