2) Applicants for ID period

Q :               ถ้าวันที่มาถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวผู้สมัคร หลักฐานการศึกษา เช่น Transcript ตัวจริงทางมหาวิทยาลัยออกให้ไม่ทัน จะมีสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวฯ หรือไม่

A :                หลักฐานการศึกษาที่ผู้สมัครจะต้องนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ประกอบด้วยเอกสารตัวจริง คือ Transcript และ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบ พร้อมสำเนา 1 ชุด ถ้าไม่มี Transcript ตัวจจริงมาแสดงถือว่าขาดคุณสมบัติ

 

Q :               กรณีที่ทะเบียนบ้านตัวจริงอยู่ต่างจังหวัด จะใช้เฉพาะสำเนาอย่างเดียวได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้จะต้องทำอย่างไร

A :                กรณีทะเบียนบ้านตัวจริงอยู่ต่างจังหวัด ผู้สมัครสามารถติดต่อสำนักงานเขตต่างๆ ก่อนวันนัดยื่นเอกสาร เพื่อขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านมาให้แทนทะเบียนบ้านตัวจริงได้ แต่ต้องถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านที่คัดจากสำนักงานเขตมาด้วย 1 ฉบับ

 

Q :               ถ้าจบปริญญาตรีจากต่างประเทศจะต้องยื่นหลักฐานการศึกษาอย่างไร

A :                ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากต่างประเทศ จะต้องนำหลักฐานการศึกษาไปทำงานเที่ยบวุฒิการศึกษาที่ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (โทรศัพท์ 0-2610-5373-4) เมื่อได้ใบเทียบวุฒิการศึกษา ต้องนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ในวันนัดยื่นเอกสารพร้อมหลักฐานการศึกษาจากต่างประเทศด้วย

 

Q :               ผมจบปริญญาโท แล้วจะยื่นหลักฐานการศึกษาเฉพาะปริญญาโทอย่างเดียวได้หรือไม่

A :                ผู้สมัครทุกคนถูกกำหนดให้ต้องยื่นเอกสารการศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น หากต้องการแสดงเอกสารการศึกษาที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี เจ้าหน้าที่ยินดีรับ

 

Q :               ผมจบปริญญาตรีต่อเนื่องต้องยื่นเอกสารอย่างไร

A :                สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง จะต้องนำวุฒิการศึกษาก่อนปริญญาตรี ตัวจริงพร้อมสำเนามาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ด้วย เช่น วุฒิการศึกษา ปวส. เป็นต้น

 

Q :               ถ้าบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุก่อนหรือในวันยื่นเอกสารจะต้องรอทำบัตรใหม่ก่อนไหม

A :                สำหรับผู้สมัครที่บัตรประชาชนหมดอายุก่อนหรือในวันสมัคร ผู้สมัครจะต้องดำเนินการทำบัตรใหม่ให้เสร็จสิ้นก่อนวันยื่นเอกสารแก่เจ้าหน้าที่

 

Q :               กรณีรูปถ่าย ถ้าจะใช้รูปใหญ่กว่าขนาด 1 นิ้ว มาตัดให้เล็กแทนได้หรือไม่

A :                ไม่ได้ , รับเฉพาะรูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้วเท่านั้น

 

Q :               ให้คนอื่น เช่น ผู้ปกครอง หรือ ญาติพี่น้องมายื่นเอกสารแทนได้หรือไม่

A :                ไม่สามารถมอบหมายหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนในการสมัคร วันยื่นเอกสาร และขั้นตอนอื่นๆ ถ้าผู้สมัครไม่สามารถมาด้วยตัวเองในขั้นตอนใดก็ตามถือว่าสละสิทธิ์

 

Q :               ในวันยื่นเอกสาร ถ่ายรูปทำบัตร จะต้องแต่งตัวอย่างไร

A :                ผู้สมัครจะต้องแต่งกายสุภาพ ห้าม สวมร้องเท้าแตะ กางเกงยีนส์ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่จะไม่รับเอกสารครับ

 

Q :               ถ้าวันที่นัดยื่นเอกสาร ถ่ายรูปทำบัตร ติดภารกิจสำคัญมาไม่ได่จริงๆ จะสามารถเปลี่ยนเป็นวันอื่นได้หรือไม่

A :                บริษัทฯ จะกำหนดช่วงระยะเวลาที่แน่นอนในขั้นตอนการยื่นเอกสาร และถ่ายรูปทำบัตร กรณีที่มีเหตุผลจำเป็นมาไม่ได้ในวันนัด ผู้สมัครจะต้องมีหนังสือชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่และจะต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรงเพื่อนัดวันต่อไป โดยวันที่นัดหมายใหม่จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเป็นกรณีไป