กำหนดการส่งเอกสาร

ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นนักบินฝึกหัดทุนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เป็นนักบินฝึกหัดฯ ทุกท่าน ที่เอกสารยังไม่สมบูรณ์ ขอให้นำส่งเอกสารได้ที่ กองจัดหาบุคลากรการบิน (BI) อาคาร 5 ชั้น 13 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ภายในวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-11.30 และ 13.30-16.30 เท่านั้น