Announcement Physical Examination Test Student Pilot 2017

กำหนดการและการปฏิบัติตัวในการเข้ารับการตรวจร่างกาย

เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักบินฝึกหัดทุนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560

 

กำหนดการ และ สถานที่ทำประวัติตรวจร่างกาย  ผู้รับการตรวจ รายงานตัวพร้อมกัน ณ ห้องทำประวัติ (ตามกำหนดการ) อาคารสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ เวลา 07.30 น.

กลุ่มที่

วันที่ทำประวัติ

สถานที่ทำประวัติ

กลุ่มที่ 1

วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2560

ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

กลุ่มที่ 2

วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2560

ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

กลุ่มที่ 3

วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2560

ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

กลุ่มที่ 4

วันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2560

ห้องบรรยาย 1 ชั้น 3

 
ค่าใช้จ่าย                               จำนวน 8,490 บาท (ชำระด้วยตนเองในวันที่มาตรวจร่างกาย)

 

ขั้นตอนการปฏิบัติตัวก่อนเข้ารับการตรวจร่างกาย

  • ผู้เข้ารับการตรวจพร้อมกัน ณ สถานที่กำหนด  เพื่อเซ็นชื่อรับการตรวจ และฟังคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ในเวลา 07.30 น.
  • งดอาหารและเครื่องดื่มคืนวันก่อนตรวจ  หลัง 24.00 น  ดื่มน้ำได้เล็กน้อย  พักผ่อนให้เพียงพอ
  • งดรับประทานยา/อาหารเสริมที่ไม่จำเป็น  ก่อนตรวจอย่างน้อย 5 วัน
  • ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมปากกาหมึกดำ หรือน้ำเงินมาด้วย
  • กรณีผู้มารับการตรวจที่มีค่าสายตาผิดปกติ คือ มีสายตาสั้น หรือมีสายตายาว, เอียง ให้นำแว่นเท่ากับค่าสายตาจริงมาตรวจด้วย

*ไม่อนุญาตให้ใส่คอนแทคเลนส์ในการตรวจ ให้ใส่แว่นในการตรวจเท่านั้น*

  • ผู้ที่มีสายตาผิดปกติ  ถ้าผ่านการรักษาสายตาด้วยการผ่าตัด (Lasik , PRK หรือวิธีอื่นๆ) ให้นำใบรับรองจากแพทย์ผู้รักษาโดยชี้แจงว่าก่อนทำสายตาสั้น – ยาวเท่าไร, ทำการผ่าตัดระบุวันเดือนปีที่ทำ
  • ผลค่าสายตาหลังจากทำการผ่าตัดเป็นอย่างไร มาแสดงในวันตรวจร่างกายด้วย
  • การแต่งกายชุดสุภาพโดย ข้าราชการแต่งเครื่องแบบ สวมรองเท้าหุ้มส้น ไม่สวมรองเท้าแตะ, ไม่สวมกางเกงยีนส์ และเสื้อยืด
  • นำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  1  รูป  มาในวันตรวจร่างกายด้วย
  • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณานำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาพร้อมแนบด้วย                   

ผู้สมัครต้องเข้ารับการตรวจร่างกายตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจร่างกายด้วยตนเอง หากไม่เข้ารับการตรวจร่างกายถือว่าสละสิทธิ์

สอบถามเพิ่มเติมที่กองจัดหาบุคลากรการบิน ในเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 08:30 น.-11:30 น. และ 13:30 น.-16:30 น.) โทร  0-2545-4093 หรือ 0-2545-3658