Student Pilot – Application Period 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
ผู้สมัครนักบินฝึกหัดทุน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560
ประเภทบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นนักบินฝึกหัดทุนการบินไทย 

กำหนดวันรายงานตัวผู้สมัครสอบ
ผู้สมัครต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม  2560
ณ ห้องโถง อาคาร 1
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ระหว่างเวลา 08.30 น.- 11.30 น. และ 13.30 น.- 16.30 น.
    

         ผู้สมัครมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2560 (ตามกำหนดการนัดหมาย) ณ ห้องโถง อาคาร 1 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ ระหว่างเวลา 08:30 น. – 11:30 น. และ 13.30 น.- 16.30 น. ซึ่งต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

 เอกสารที่ Print ทาง Internet
1.    แบบฟอร์มรายงานตัวผู้สมัครนักบินการบินไทย
       –    ต้องติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1ใบ และกรอกแบบฟอร์มรายงานตัวให้ครบถ้วน
2.    ใบสมัครฉบับสมบูรณ์ พร้อมเซ็นชื่อในใบสมัครหน้าสุดท้าย
3.    ใบเสร็จการชำระเงินค่าสมัคร
       –    ผู้สมัครต้องชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด (1 – 19 มีนาคม 2560) เท่านั้น และนำหลักฐานการชำระเงินในส่วนของผู้สมัคร มาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวผู้สมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร (ฉบับจริง และ สำเนา)
1.    รูปสีขนาด 1นิ้ว 4 ใบ (รวมรูปที่ติดแบบฟอร์มรายงานตัว)
2.    บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ
3.    ทะเบียนบ้าน
       –    ผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด หากไม่สะดวกที่จะเดินทางกลับบ้านเพื่อนำทะเบียนบ้านต้นฉบับมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ สามารถติดต่อสำนักงานเขตทุกแห่ง ขอคัดสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อใช้แทนทะเบียนบ้านต้นฉบับได้
4.    เอกสารพ้นพันธะทางทหาร สด.8 หรือ สด.43 (อย่างใดอย่างหนึ่ง) เท่านั้น
       –    ผู้สมัครที่จบการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารและได้รับ สด.9 สามารถนำ สด.9 ไปเปลี่ยนเป็น สด.8 ที่สัสดีอำเภอภูมิลำเนาของผู้สมัคร
5.    ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองจบการศึกษา ของปริญญาตรี
       –    สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาในปี 2560 และยังไม่ได้รับปริญญาบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองจบการศึกษา
       –    สำหรับผู้ที่กำลังจะจบการศึกษา ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ให้ใช้ หนังสือรับรองการศึกษา ที่ออกให้โดยทางมหาวิทยาลัย
6.    Transcript ภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์ ของปริญญาตรี
       –    สำหรับผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาและได้ Transcript ฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ให้ใช้ Transcript ที่มีผลการศึกษาถึงเทอมสุดท้าย
       –    สำหรับผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศให้นำใบ Transcript ไปขอใบเทียบวุฒิที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนพญาไท
7.    ใบแสดงผลสอบ TOEIC หรือ THAI TEP อย่างใดอย่างหนึ่ง 

การแต่งกาย
–    แต่งกายสุภาพ  สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงสแล็คสีเข้ม
–    ห้ามใส่เสื้อยืด / เสื้อโปโล / กางเกงขาสั้น / กางเกงยีนส์
–    ห้ามสวมรองเท้าแตะ


ข้อควรทราบ
–    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้ที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี เท่านั้น

*** ผู้สมัครต้องมารายงานตัวด้วยตนเอง ตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น ***

หมายเหตุ :     สำหรับผู้ที่ชำระเงินแล้ว แต่ไม่พบรายชื่อของตนเองในประกาศ หรือ มีข้อขัดข้องประการใด

                   กรุณาติดต่อ กองจัดหาบุคลากรการบิน โทร. 0-2545-3658, 0-245-4093

                   ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08:30 น. – 11:30 น. และ 13:30 น. – 16:30  น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวนักบิน ประจำปี 2560
–  Download แบบฟอร์มรายงานตัวผู้สมัครนักบินการบินไทย