Pilot – Application Period 2015

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

เพื่อทำบัตรประจำตัวผู้สอบนักบินการบินไทย ประจำปี 2558

ประเภทผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (Pilot)

 

กำหนดวันรายงานตัวผู้สมัครสอบ

วันที่ 25 มิถุนายน 2558

ณ ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 13 สำนักงานใหญ่

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ระหว่างเวลา 08.30 น. – 11.30 น. และ 13.30 น. – 16.00 น.

 

ผู้สมัครมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 (ตามตารางนัดหมาย) ณ ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 13 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ระหว่างเวลา 08.30 น. – 11.30 น. และ 13.30 น. – 16.00 น.  

สำหรับผู้ที่พบปัญหาในการกรอกใบสมัครและการชำระเงิน หรือ ไม่สามารถสมัครได้ทันภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ขอให้เตรียมข้อมูลเพื่อสมัครด้วยตนเองในวันรายงานตัว

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัว ดังนี้

 

เอกสารประกอบการรายงานตัว

(ฉบับจริง และ สำเนา)

 

1. เตรียมข้อมูลเพื่อสมัครด้วยตนเองในวันรายงานตัว กรณีผู้มีปัญหาในการกรอกใบสมัคร)

2. ใบสมัครฉบับสมบูรณ์

3. แบบฟอร์มการรายงานตัวผู้สมัครนักบินการบินไทย

– ต้องติดรูปสีขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ และกรอกแบบฟอร์มรายงานตัวให้ครบถ้วน

4. ใบเสร็จการชำระเงินค่าสมัคร

5. รูปสีขนาด 1 นิ้ว 4 ใบ (รวมรูปที่ติดแบบฟอร์มรายงานตัว)

6. บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ

7. ทะเบียนบ้าน

8. เอกสารพ้นพันธะทางทหาร สด. 8 หรือ สด.43

9. ใบปริญญาบัตรของปริญญาตรี

10.Transcript ฉบับสมบูรณ์ของปริญญาตรี ( ภาษาอังกฤษ )

11.ใบปริญญาบัตรของโรงเรียนการบิน

12.Transcript ฉบับสมบูรณ์ของโรงเรียนการบิน ( ภาษาอังกฤษ )

13.ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี

14.ใบสำคัญแพทย์ (ที่ผ่านการตรวจจากสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ)

15.สมุดปูมการบิน

16.หลักฐานชั่วโมงบินต่อเนื่องย้อนหลัง 3 เดือน นับจากวันที่สมัคร (16-29 พฤษภาคม 2558)

17.ผลการสอบ ICAO English Proficiency ตั้งแต่ Level 4 ขึ้นไป

18.ถ้ามี ใบแสดงผลสอบ TOEIC TOEFL หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง (ผลการสอบดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ (Test Date) ถึงวันที่รายงานตัวผู้สมัครนักบิน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2558    เวลา 08:30 – 09:30 น    ผู้รายงานตัวลำดับที่  1 – 20
                       เวลา 09:30 – 10:30 น    ผู้รายงานตัวลำดับที่ 21 – 40
    
                   เวลา 10:30 – 11:30 น    ผู้รายงานตัวลำดับที่ 41 – 55
                       เวลา 13:30 – 14:30 น    ผู้รายงานตัวลำดับที่ 56 – 68
 


**ผู้สมัครต้องมารายงานตัวด้วยตัวเอง ตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น**

**หากผู้สมัครท่านใดนำเอกสารมาแสดงไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอปฏิเสธการรับสมัคร โดยไม่คืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น**

 

สำหรับผู้ที่ชำระค่าสมัครแล้ว แต่ไม่พบชื่อของตนเองในประกาศ หรือ มีข้อขัดข้องประการใด

โปรดติดต่อ กองจัดหาบุคลากรการบิน โทร 0-2545-3658, 0-2545-4093 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 16.30 น.

 

–  รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวนักบิน ประจำปี 2558

–  Download แบบฟอร์มรายงานตัวผู้สมัครนักบินการบินไทย