Announcement Interview Test SP 2014 (Group 2)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบนักบินการบินไทย ประจำปี 2557

ที่ผ่านการตรวจร่างกาย เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (กลุ่มที่ 2)

 

สถานที่            : รายงานตัวที่ ห้องโถง อาคาร 5 ชั้น 4  

                         บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

วันที่                : 24 – 26 กรกฎาคม 2557

เวลา                : 0815 – 1600 น.

                                                  

 


Announcement Interview Test SP 2014 (Group 1)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบนักบินการบินไทย ประจำปี 2557

ที่ผ่านการตรวจร่างกาย เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (กลุ่มที่ 1)

 

สถานที่            : รายงานตัวที่ ห้องโถง อาคาร 5 ชั้น 4  

                         บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

วันที่                : 16 – 27 กรกฎาคม 2557

เวลา                : 0815 – 1600 น.

                                                  

หมายเหตุ :  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (กลุ่มที่ 2) ทีเข้ารับการตรวจร่างกายระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2557  จะประกาศให้ทราบในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557